Pravila i uslovi korišćenja Infoplay.tv Web stranice
Hvala što posećujete ovaj web sajt. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, jer bilo kakvo korišćenje ove web stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

Termini upotrebljeni na ovoj web stranici- „Mi“, „Nas“, „Naše“ i „Infoplay“, odnose se na kompaniju Infoplay prema potrebi u kontekstu.

Politika Privatnosti Web stranice

Sve lične informacije ili materijali poslati web stranici Infoplay podležu politici privatnosti i zaštiti ličnih podataka, koji su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Tačnost, potpunost i blagovremenost informacija

Infoplay ne snosi odgovornost za netačnost ili nepotpunost informacija objavljenih na ovoj web stranici. Sve informacije i materijale dobijene preko ove web stranice prihvatate i koristite na sopstveni rizik. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da pratite sve promene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Slanje podataka

Materijal koji pošaljete na ovaj web sajt, uključujući podatke, pitanja, komentare, sugestije i slično, neće se tretirati kao poverljiv i zaštićen. Sve što prenosite ili šaljete postaje Infoplay vlasništvo  i može biti iskorišćeno za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na umnožavanje, objavljivanje, prenošenje, emitovanje i slanje.

Infoplay može slobodno da koristi u bilo koje svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i marketing proizvoda) ideje, umetnička dela, izume, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kojoj vrsti informacije koju šaljete na ovu web stranicu, bez obaveze snošenja naknade pošiljaocu.

Dostavljanjem podataka dajete garanciju da posedujete vlasnička prava nad poslatim materijalom koji ne sme sadržati klevete ili pretnje kao i da korišćenje istog od Infoplay strane neće povrediti prava treće strane. Infoplay nije u obavezi da koristi ili objavi dostavljeni materijal.

Prava intelektualne svojine

Infoplay poseduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad svim tekstovima, slikama i drugim materijalima sadržanim na ovoj web stranici ili poseduje dozvolu relevantnog vlasnika.

Dozvoljeno Vam je da pretražujete ovu web stranicu, preuzimate sadržaj štampanim putem ili putem skladištenja na „hard disku“, kao i za potrebe distribucije drugim pojedincima, pod uslovom da sačuvate sva autorska prava i ostala prava na vlasništvo kao i zaštitni žig vlasnika.
Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.

Robni žigovi, logotipovi, znakovi i uslužni žigovi (zajedno „Robni žigovi“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Infoplayu. Ništa sadržano na ovoj Web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga prikazanog na ovoj web stranici. Vaše korišćenje/zloupotreba Robnih žigova prikazanih na ovoj stranici ili bilo kom drugom sadržaju na web stranici, osim datih u Uslovima i Pravilima korišćenja, strogo je zabranjeno. Takođe, Infoplay će izvršiti svoje zakonsko pravo na intelektualno vlasništvo u potpunosti, uključujući i kaznenu tužbu za ozbiljne prekršaje.

Linkovi na druge web stranice

Linkovi na druge web stranice Infoplay mogu Vas odvesti izvan mreže Infoplaya. Infoplay ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i Infoplay se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava Infoplay potvrdu . Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

Garancije i Odricanja

Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Garancije

Ova web stranica pružena Vam je na bazi „dostupnosti“ te sledom navedenog, Infoplay ne daje nikakve garancije, bilo izražene, podrazumevane, ozakonjene ili druge, uključujući garanciju da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, tačna, pouzdana, pravovremena, da ne povređuje treću stranu; da će pristup stranici biti neometan i bez grešaka; da će web stranica biti sigurna; da je bilo koji savet ili mišljenje od strane Infoplay sadržano na ovoj web stranici tačno ili pouzdano te su bilo kakve garancije ili zastupništva izričito demantovana.

*Imajte u vidu da neke jurusdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje od podrazumevanih garancija, tako da neki od njih nisu primenljivi i na Vas. Molimo Vas da proverite Vaše lokalne zakone.

Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa na ovu web stranicu ili bilo koji njen deo u bilo kom vremenskom intervalu.

Odgovornost

Infoplay i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakvu odgovornost za direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo koje akcije koje preduzimamo ili ne preduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.

Infoplay i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici niti dostavljanja povezanih ispravki, nadopuna ili objava. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promeni bez prethodnog obaveštenja.

Takođe, Infoplay ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Nedozvoljene radnje

Nedozvoljene su bilo koje radnje koje Infoplay po svojoj oceni može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonit čin ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Bilo koji čin koji predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca.

Korišćenje ove web stranice radi klevete ili Infoplay optuživanja, njihovih zaposlenih, drugih pojedinaca ili bilo koje ponašanje koje ugrožava Infoplay ugled.

Postavljanje datoteka koje sadrže viruse mogu prouzrokovati štetu Infoplay imovini ili imovini pojedinca.

Vi i Infoplay se slažete da će se bilo koji spor ili tužba vezana za upotrebu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Austrije.

„Cookies“

Infoplay koristi tehnologiju za praćenje („cookies“). Infoplay Politika  o korišćenju takve tehnologije navedena je u politici o privatnosti i privatnim Infoplay informacijama.

Dopuna zakonskog obaveštenja

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja.

Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija.

Zatvori meni 
iNSTALIRAJ APLIKACIJU
close-link